Notice of a public participation meeting re R44 changes

Friday, 11 August, 2017
Stellenbosch Municipality
Public participation meeting to be held on Tuesday, 15 August 2017 at the Stellenbosch Town Hall

Notice Number: 31/2017

Notice is hereby given of a public participation meeting to be held, to present a model of the proposed upgrading of the R44 between Somerset West and Stellenbosch, where the Western Cape Minister of Public Works and Transport, Mr Donald Grant will be present. All the affected and interested groups and individuals are invited to attend the meeting.

The details of the meeting are as follows:

Date: Tuesday, 15 August 2017
Venue: Stellenbosch Town Hall, Stellenbosch Municipality, Plein Street, Stellenbosch
Time: 18:30

Kennisgewing van 'n publieke deelname vergadering
Kennisgewingnommer: 31/2017

Kennis word hiermee gegee van ‘n publieke deelname vergadering, om 'n model van die voorgestelde opgradering van die R44 tussen Somerset West en Stellenbosch, voor te lê. Die Weskaapse Minister van Openbare Werke en Vervoer, Mnr Donald Grant sal by die vergadering teenwoordig wees. Alle geaffekteerde en belanghebbende groepe asook individue word hiermee uitgenooi om hierdie vergadering by te woon.

Die besonderhede is soos volg:

Datum: Dinsdag, 15 Augustus 2017,
Plek: Stellenbosch Stadsaal, Stellenbosch Munisipaliteit, Pleinstraat, Stellenbosch
Tyd: 18: 30


Mr Deon Louw Pr Eng/ Ing
Director: Engineering Services/ Direkteur: Ingenieursdienste

Public Meeting
Public Meeting

more news